Bv HCGB Advocaten • Amerikalei 215, 2000 Antwerpen • T + 32 3 259 09 59 • F + 32 3 237 60 36 • 

Fiscaal recht

Wij behandelen administratieve en gerechtelijke betwistingen en verstrekken gespecialiseerd advies in alle domeinen van het fiscaal recht.

Wij behandelen fiscale betwistingen.  Belastingen vormen voor overheden noodzakelijke financierings- en beleidsinstrumenten.  Belastingplichtigen ervaren belastingen als een overheidsingrijpen dat hun privaat vermogen aantast.  Dit belangenconflict resulteert in betwistingen, niet in het minst doordat de fiscale wetgeving vaak erg complex en voor interpretatie vatbaar is.  Wij voeren deze betwistingen voor onze cliënten.  Met een grondige dossierkennis en een deskundig, kritisch en vaak origineel inzicht in het fiscaal recht, benaarstigen wij een rechtmatig en optimaal resultaat voor onze cliënten.  Indien het beoogde resultaat niet kan worden bereikt door negotiatie, behartigen wij de belangen van onze cliënten voor de rechtbanken en hoven. 

Wij verstrekken fiscaal advies en staan onze cliënten en hun adviseurs bij voor nazicht en optimalisatie van alle fiscale aspecten bij transacties, investeringen, overeenkomsten, vermogensplanningen en organisatie van samenwerkingen.  Om tot volkomen rechtszekere oplossingen te komen, treden wij in overleg met de fiscale administraties en sluiten wij formele en informele akkoorden.

Wij hebben de expertise om bijzondere vermogensaanspraken af te weren, zoals fiscale aansprakelijkheidsvorderingen, invorderingshandelingen en strafrechtelijke initiatieven.

Wij treden ook op voor gewestelijke en lokale overheden en voor publiekrechtelijke instanties. Het kantoor adviseert hen, voert procedures wanneer zij als belastingheffende instantie optreden en staat hen bij waar zij zelf als belastingplichtige worden aangesproken.